ШУТИС, КТМС-ИЙН ОЮУТНУУДЫН ДУНД ЗОХИОН ЯВУУЛАХ ТЕЛЕВИЗИЙН ШТОРКНЫ ШИЛДЭГ ЗОХИОЛЫН УРАЛДААН

ШУТИС, КТМС-ИЙН ОЮУТНУУДЫН ДУНД ЗОХИОН ЯВУУЛАХ ТЕЛЕВИЗИЙН ШТОРКНЫ ШИЛДЭГ ЗОХИОЛЫН УРАЛДААН

Сургуулийн бүтэц
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэл

Эдийн засаг, санхүүгийн профессорын баг

А. Эдийн  засгийн онол, олон улсын бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:

1.      Микро, макро түвшний  эдийн  засгийн тулгамдсан асуудал, шилжилтийн болон олон улсын эдийн засгийн онолын асуудал, цалин хөлс, урамшууллын судалгаа

2.      Олон улсын риск, даатгалын менежмент, бүсчилсэн  хөгжлийн  асуудал

3.      Мөнгө,  хөрөнгийн  зах  зээл,  валютын  ханшны  судалгаа, 

4.      Төрийн санхүү, төсвийн удирдлага, татварын онол практикийн асуудал;

 

Б. Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн удирдлага, үйл ажиллагааны чиглэлээр:

1.      Бизнесийн  ба  хөрөнгийн  үнэлгээ,  хөрөнгө  оруулалтын  үр  ашиг ,  төслийн  үнэлгээ,  үнэт цаасны портфелийн удирдлага,  стратеги, бизнесийн байгууллагын эрсдлийн удирдлага

2.      Компанийн  санхүүгийн удирдлага,  зохион байгуулалт, шинэчлэлийн асуудал,  компаний  засаглал

3.      Бүх шатны бүртгэл, хяналтын асуудал,  нийгмийн  аудит, аж  ахуйн  нэгжийн  албан  татварын  тогтолцоогболовсронгуй болгох

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэл

Маркетинг, үйлдвэрлэлийн профессорын баг

1.      Маркетинг , брэндийн удирдлагын хөгжил, төлөвшлийн асуудал

2.      Маркетингийн судалгаа шинжилгээ,  загварчлал

3.      Микро эдийн  засаг , бизнесийн  орчны судалгаа;

4.      Мэдлэгийн эдийн  засаг , мэдлэгийн менежмент, инновацийн удирдлага, инновацийн тогтолцоо, механизм;

5.      Бизнес эрхлэлт, ажил эрхлэлт, жижиг дунд бизнесийн хөгжил төлөвшлийн асуудал;

6.      Үндэсний эдийн  засаг, аж үйлдвэрийн салбар, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өрсөлдөх чадварын судалгаа

7.      Бүтээмжийн судалгаа;

8.      Чанарын удирдлага, стандартчилал, чанарын баталгаажуулалтын асуудал,  ISO9000 Олон  улсын стандарт;

9.      Технологийн менежмент, хөгжлийн удирдлага, технологи дамжуулалт, технологийн түвшний үнэлгээ;

10.  Аж үйлдвэрийн парк, технологи, бизнесийн инкубацийн асуудал;

11.  Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны  менежментийг боловсронгуй болгох асуудал

12.  Логистик, хангамж, түгээлтийн систем

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэл

Менежментийн профессорын баг

1.      Монголын менежментийн сэтгэлгээний түүхэн хөгжлийн судалгаа;

2.      Байгууллагын менежментийн  зохион байгуулалтын судалгаа;

3.      Монголын бизнесийн байгууллагын стратегийн менежментийн судалгаа;

4.      Бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн сэтгэлзүйн судалгаа;

5.      Мэдээллийн  системийн  менежментийн  судалгаа;

6.      Электрон бизнесийн судалгаа;

7.      Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежмент;

8.      Төрийн  захиргааны байгууллагын өөрчлөлт, шинэчлэлт;

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэл

Гадаад хэлний тэнхим

1.      Гадаад хэл  заах арга  зүй

2.      Үгсийн сангийн судлал  (Лексикология)

3.      Нэр томьёоны судлал  (Терминология)

4.      Харьцуулсан хэл шинжлэл

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэл

Системийн хамгааллын профессорын баг

1.      SCTP протоколын нууцлал

2.      Утасгүй сүлжээний дамжуулалт ба түүний нууцлал

3.      Сүлжээний түвшний нууцлал

МУИС-ийн багш нарын цалин нэмэгдэв
КТМС албан ёсны FB хуудас!
КТМС албан ёсны Twitter хуудас!

Байршил:13381, Их тойруу, КТМС
Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо
Монгол улс
Шуудангийн хаяг:   Улаанбаатар хот, Ш/Х-313
Утас: +(976)-11-453380
Факс: +(976)-11-458151
Copyright © 2012 Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Компьютерийн Техник Менежментийн Сургууль

Компьютерийн Техник Менежментийн Сургууль